1
Tuổi Mậu Thìn cuộc đời không được mấy bằng phẳng, nghĩa là hay lên cao và cũng hay bị xuống thấp một cách bất ngờ. Phối hợp với các yếu tố trên, đứng về phái Ngũ Hành để luận giải, với mạng Qúy Cô có nhiều bất lợi trong công danh tài lộc, cũng như sức khỏe. Từ 35 đến 40 tuổi:Cuộc sống ổn định hơn, phát triển hơn , tài lộc đủ sống , Gia đạo có chút bất hòa. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi: Năm 51

Comments

Who Upvoted this Story

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments